V zadnji pravomočni odločitvi Vrhovnega sodišča RS so bili razglašeni za nične krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je tako pomagalo osebam s krediti v švicarskih frankih. Izkušeni pravni strokovnjaki vam pomagajo v primeru, da se soočate s podobno situacijo in potrebujete pravno svetovanje ter želite pravilno uveljavljati svoje pravice glede posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Njihova izkušena ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala in nudila potrebno pravno podporo. Poleg tega so nekatera sodišča praviloma pripravljena odobriti začasne odredbe, ki zadržijo odplačevanje anuitet.

Zanesljiv partner za pravno pomoč pri kreditih v švicarskih frankih

Podjetje Visoka odškodnina Planinšec se izpostavlja kot zanesljiv partner za pravno pomoč, ko se obravnavajo krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je namreč s svojo odločitvijo še dodatno pripomoglo k rešitvi tega problema. Če iščete strokovno in zanesljivo podporo glede vaše situacije s kreditom v švicarskih frankih, jih kontaktirajte. Njihova ekipa pravnikov vam bo nudila pomoč, ki jo potrebujete, in vas usmerila skozi celoten postopek obravnave.

Krediti v švicarskih frankih vrhovno sodišče

Kreditne pogodbe v švicarskih frankih razglašene za nične

V letu 2023 je pravna odločitev potrdila ničnost kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Sodne odločitve v zvezi s kreditnimi pogodbami v tej valuti so že prej nakazovale na ugoden položaj za posojilojemalce, ki so imeli težave z afero krediti v švicarskih frankih, Vrhovno sodišče pa zdaj potrjuje odločitve nižjih sodišč. To pomeni, da so dejansko nični krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Ustavno sodišče Republike Slovenije sta s svojimi odločitvami priznala ničnost kreditov v švicarskih frankih.

Obe sodišči sta potrdili pomen skladnosti z zahtevo evropskega prava tudi za kredite, sklenjene pred finančno krizo leta 2009. Ta zahteva ni omejena le na preteklost, ampak je ključnega pomena za spoštovanje ustave. Pomembno pa je poudariti, da ta razsodba ne velja za nove kreditne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene po tej odločitvi. Predvsem se nanaša na pogodbe, sklenjene med letoma 2007 in 2008, kar predstavlja pomembno zmago za posojilojemalce v tej situaciji.

Nepošten pogoj v kreditni pogodbi v švicarskih frankih

Pomanjkljivost pogodbenega pogoja v primeru kreditov v švicarskih frankih izhaja iz njegove nepoštenosti. V skladu z relevantno pravno osnovo in veljavno sodno prakso, tako Vrhovnega sodišča Republike Slovenije kot Sodišča Evropske unije, je potrošnik v tožbi izpostavil, da glavni predmet pogodbe ni bil jasno in razumljivo opredeljen, še posebej z vidika povprečnega potrošnika, ki se je srečal z afero krediti v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče v svoji ugotovitvi iz leta 2018 poudarja, da mora močnejša (profesionalna) pogodbena stranka v razmerju do potrošnika opozoriti na vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnitev njegovih interesov, kar izhaja iz zakona in načela vestnosti ter poštenja.

Nepošteni pogoji v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih

Po mnenju Vrhovnega sodišča so krediti v švicarskih frankih predstavljali nepošteno poslovno prakso bank. Sodišče je ugotovilo izpolnjevanje vseh štirih pogojev, ki veljajo za nepoštene pogodbene pogoje. Kreditojemalec, ki je kot potrošnik sklenil kreditno pogodbo v švicarskih frankih, je bil zaveden, saj je pričakoval drugačen izid, kot se je dejansko zgodil.

Neravnotežje in škoda v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih

Vrhovno sodišče je priznalo znatno neravnotežje med strankama posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Neupravičena očitna škoda, ki je nastala na račun potrošnika in v prid banke, ni imela utemeljenega razloga. Sodišče je presodilo, da je bila takšna posojilna pogodba v nasprotju s poštenostjo in vestjo pogodbene stranke banke. Vrhovno sodišče je potrdilo, da so bili učinki valutnega tveganja pri posojilnih pogodbah prikriti pred posojilojemalci.